Tổ chức chứng nhận QA được công nhận năng lực đào tạo chuyên gia đánh giá Auditor/Lead Auditor từ tổ chức công nhận IAS(Mỹ)

Trên nền tảng áp dụng hệ thống 17024, Tổ chức chứng nhận QA đã đạt được sự công nhận năng lực đào tạo từ tổ chức công nhận IAS(Mỹ) và cùng với việc tổ chức QA là thành viên đầy đủ của International Personnel Certification Association (IPC), chứng chỉ đào tạo sẽ mang dấu công nhận từ IAS; IPC và được công nhận trên toàn thế giới.

Các chương trình đào tạo:

1- Auditor/Lead Auditor QMS ISO 9001:2015

2- Auditor/Lead Auditor EMS ISO 14001:2015

3- Auditor/Lead Auditor OHSMS ISO 45001:2018

4- Auditor/Lead Auditor FSMS ISO 22001:2018

5- Auditor/Lead Auditor ISMS ISO 27001:2013