Công nhận

Qacontrol Việt Nam là đại diện của tổ chức chứng nhận QA trong lĩnh vực chứng nhận các Hệ thống quản lý ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, ISO 27001, HALAL…, được công nhận đủ năng lực tiến hành đánh giá chứng nhận các hệ thống quản lý bởi các tổ chức công nhận danh tiếng trên thế giới:

  1. QASL(Canada);
  2. DAC(UAE);
  3. IAS(Mỹ);
  4. IFNAS(Ấn độ).

Qacontrol Việt Nam là đại diện của:

–  Tổ chức chứng nhận FC được công nhận đánh giá Chuỗi hành trình các sản phẩm từ rừng PEFC CoC, FSC CoC bởi tổ chức công nhận ASI(Mỹ).

– Tổ chức chứng nhận được công nhận đánh giá hệ thống HALAL và các sản phẩm khác cho thị trường hồi giáo bởi tổ chức công nhận GCC – GAC(Trung đông) và được chấp thuận bởi ESMA(UAE).

–  Tổ chức chứng nhận UB được công nhận đánh giá các tiêu chuẩn GOTS, OCS,.. bởi tổ chức công nhận IOAS(Hiệp hội công nhận hữu cơ quốc tế).

và các tổ chức chứng nhận khác cung cấp các dịch vụ về KOSHER, ORGANIC, GLOBAL GAP, BRC, IFS, FSSC,…với công nhận quốc tế.