Giới thiệu dịch vụ chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn

1. Giới thiệu dịch vụ chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn.

Việc cung cấp dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn do đối tác của qacontrol cung cấp nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam có thể hòa nhập với nền kinh tế toàn cầu. Để doanh nghiệp có thể phát triển và vươn xa ra thị trường khu vực và quốc tế thì các sản phẩm, dịch vụ bắt buộc phải phù hợp với các tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn khu vực và tiêu chuẩn quốc tế…, nhằm đáp ứng được các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng thị trường trong nước và quốc tế.

Bên cạnh đó, người tiêu dùng trong nước cũng càng ngày càng nâng cao yêu cầu đối với chất lượng sản phẩm của mình, do đó việc chứng nhận hợp chuẩn là khẳn định về chất lượng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và đây cũng là bằng chứng đáp ứng những yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước trước khi cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được lưu hành trên thị trường.

Để thực hiện việc chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn các doanh nghiệp phải trải qua quá trình đánh giá sự phù hợp. Đánh giá sự phù hợp là việc xác định đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực tiêu chuẩn và đối tượng của hoạt động trong lĩnh vực quy chuẩn kỹ thuật phù hợp với đặc tính kỹ thuật và yêu cầu quản lý quy định trong tiêu chuẩn tương ứng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

2. Các phương thức đánh giá sự phù hợp của dịch vụ chứng nhận hợp chuẩn.

Việc đánh giá sự phù hợp được thực hiện theo một trong các phương thức sau đây:

·         Phương thức 1: thử nghiệm mẫu điển hình;

·         Phương thức 2: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất, giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy trên thị trường;

·         Phương thức 3: thử nghiệm mẫu điển hình kết hợp đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

·         Phương thức 4: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất và trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

·         Phương thức 5: thử nghiệm mẫu điển hình và đánh giá quá trình sản xuất; giám sát thông qua thử nghiệm mẫu lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường kết hợp với đánh giá quá trình sản xuất;

·         Phương thức 6: đánh giá và giám sát hệ thống quản lý;

·         Phương thức 7: thử nghiệm, đánh giá lô sản phẩm, hàng hóa;

·         Phương thức 8: thử nghiệm hoặc kiểm định toàn bộ sản phẩm, hàng hóa.

Căn cứ kết quả đánh giá sự phù hợp, Công ty  sẽ cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu cho đối tượng đã được đánh giá và quyền sử dụng dấu hợp chuẩn trên sản phẩm, hàng hóa, bao gói của sản phẩm, hàng hóa, trong tài liệu về sản phẩm, hàng hóa đã được chứng nhận hợp chuẩn