Điều khoản & Điều kiện

1. GIỚI THIỆU

Các điều khoản và Điều kiện dưới đây được xây dựng tương ứng với các yêu cầu của các tổ chức công nhận đã công nhận cho Qacontrol.

Qacontrol luôn có sẵn một danh sách các tổ chức và phạm vi công nhận tương ứng để đáp ứng yêu cầu từ bất cứ văn phòng nào của công ty.

2. PHẠM VI

Qacontrol đánh giá và cấp chứng nhận cho các Hệ thống quản lý của khách hàng về sự phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý được công nhận trên toàn thế giới.

3. TÍNH BẢO MẬT

Qacontrol có trách nhiệm đảm bảo luôn duy trì tính bảo mật đối với tất cả các khách hàng có liên quan đến thông tin thu thập được trong quá trình chứng nhận.

4. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Qacontrol luôn có sẵn một Bản sao sơ đồ tổ chức của Công ty thể hiện trách nhiệm và cơ cấu tổ chức cùng với hệ thống tài liệu cho biết) tình trạng pháp lý của Qacontrol bất cứ khi nào được yêu cầu.

5. CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG

Để được cấp và duy trì chứng nhận, khách hàng phải tuân thủ các thủ tục và quy định sau:

 • Khách hàng phải cung cấp cho Qacontrol tất cả những  thông tin cần thiết để hoàn thành chương trình đánh giá.
 • Nếu nhận thấy khách hàng không đáp ứng moi yêu cầu chứng nhận thì Qacontrol phải thông báo cho khách hàng về những điểm chưa phù hợp.
 • Chỉ khi khách hàng chứng minh được rằng họ đã tiến hành thực hiện các hành động khắc phục trong thời hạn mà Qacontrol đưa ra để đáp ứng tất cả các yêu cầu thì Qacontrol mới sắp xếp, để đánh giá lại những phần cần thiết và khách hàng sẽ phải trả thêm chi phí bổ sung.
 • Nếu khách hàng không thực hiện hành động khắc phục trong thời hạn quy định, Qacontrol có thể thực hiện đánh giá lại toàn bộ, có tính chi phí bổ sung.
 • Mọi chứng chỉ được ban hành chỉ liên quan đến cơ sở hoặc các cơ sở được đánh giá; và phạm vi được nêu trong chương trình đánh giá kèm theo chứng chỉ.

6. MẪU ĐĂNG KÝ

Khi nhận được bảng hỏi hoàn thiện, Qacontrol sẽ gửi tới khách hàng kế hoạch phác thảo phạm vi đánh giá và chi phí kèm theo mẫu đăng kí. Thời gian/ chi phí của lần đánh giá ban đầu tại cơ sở có thể thay đổi tùy theokết quả đánh giá của chuyên gia đánh giá và hướng dẫn của IAF, IAF MD-5. Khi Qacontrol nhận được mẫu đăng kí, cùng với chi phí định kì và bản sao các tài liệu liên quan có dấu kiểm soát thì dự án sẽ được giao cho một Chuyên gia đánh giá trưởng. Chuyên gia này sẽ có trách nhiệm đảm bảo rằng lần đánh giá sẽ diễn ra theo đúng quy trình mà Qacontrol thiết lập.

7.   Hợp đồng giữa Qacontrol và khách hàng là việc chuyên gia đưa ra chương trình tiền đánh giá hoặc đánh giá ban đầu hoặc chứng chỉ trong trường hợp là đánh giá chuyển đổi chứng chỉ. Hợp đồng thường kéo dài 3 năm. Sau 3 năm nếu khách hàng đồng ý tiến hành đợt đánh giá giám sát tiếp theo, chứng chỉ sẽ được gia hạn thêm 3 năm nữa.

8.  ĐÁNH GIÁ BAN ĐẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỦA KHÁCH HÀNG

Đánh giá hệ thống quản lý của khách hàng phải được tiến hành theo các giai đoạn thể hiện trong kế hoạch tại điều 6. Tất cả các hồ sơ trong quá trình triển khai và vận hành Hệ thống quản lý phải luôn có sẵn để Qacontrol. kiểm tra. Khách hàng phải đảm bảo trách nhiệm đối với Qacontrol về các hệ thống quản lý luôn được xác định rõ ràng với Qacontrol bằng việc chỉ định một cá nhân được ủy quyền thường xuyên liên hệ với văn phòng qacontrol. Mọi thay đổi về người bổ nhiệm phải có văn bản gửi tới văn phòng qacontrol.

9. CHỨNG NHẬN

Khi khách hàng đáp ứng được mọi yêu cầu chứng nhận, Qacontrol sẽ thông báo cho khách hàng và ban hành chứng chỉ. Chứng chỉ vẫn phải là tài sản của Qacontrol và chỉ được sao chép hoặc làm lại vì lợi ích của bên thứ 3 nếu từ “bản sao” được đánh dấu bên trên. Danh sách số chứng chỉ mới cấp phải luôn công khai. Chứng chỉ vẫn sẽ giữ nguyên giá trị trừ khi đánh giá giám sát phát hiện ra lỗi trong hệ thống quản lý của bên giữ chứng chỉ.

10. ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT

Qacontrol phải tiến hành đánh giá giám sát định kì sáu tháng hoặc hàng năm. Những cuộc đánh giá giám sát này phải bao quát mọi khía cạnh của hệ thống quản lý theo ý kiến của chuyên gia đánh giá được bổ nhiệm. Thời gian và chi phí của đánh giá giám sát tại cơ sở có thể thay đổi và dựa trên Hướng dẫn IAF MD-5. Qacontrol sẽ tính phí chứng nhận 6 tháng một. Chi phí này bao gồm chi phí cho đợt đánh giá giám sát. Tuy nhiên, nếu Qacontrol không thể tiến hành đánh giá giám sát do nguyên nhân từ phía khách hàng, công ty vẫn thu mức phí 6 tháng nếu khách hàng muốn duy trì chứng nhận. Chi phí này không phụ thuộc vào việc đánh giá giám sát có được hoàn thành hay không. Qacontrol phải tiếp cận bên giữ chứng chỉ với mục đích đánh giá giám sát bất cứ khi nào cho là cần thiết và phải bảo đảm quyền đưa ra những cuộc đánh giá không báo trước nếu như cần thiết.

Bên được cấp chứng chỉ phải duy trì sổ sách trong đó lưu lại toàn bộ phản hồi của khách hàng liên quan đến các sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ bao hàm trong chứng chỉ và trình cho Qacontrol khi được yêu cầu bao gồm cả các hồ sơ về việc trao đổi thông tin và các hành động đã được thực hiện.

Khách hàng phải thông báo ngay cho Qacontrol về các vi phạm / khởi tố trước đây hay về sau liên quan đến Môi trường, Sức khỏe và An toàn, các đạo luật liên quan hoặc truy tố đã hoặc đang giải quyết có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của chứng chỉ hoặc mang đến điều tiếng không tốt cho Công ty của khách hàng

Bên được cấp chứng chỉ phải được thông báo về kết quả của mỗi lần đánh giá giám sát.

11. CẤP LẠI CHỨNG NHẬN

Nhằm gia hạn Chứng nhận vào cuối chu kỳ đánh giá 3 năm, bên được cấp chứng chỉ phải tuân thủ các quy trình giống như trong đánh giá ban đầu: xem Điều khoản 8. Bên được cấp chứng nhận phải được thông báo về yêu cầu đối với việc cấp lại chứng nhận trong suốt quá trình tiến hành đánh giá cấp lại chứng nhận cũng chính là cuộc đánh giá giám sát cuối cùng của chu kì 3 năm.

12. MỞ RỘNG CHỨNG NHẬN

Để mở rộng phạm vi chứng nhận nhằm bao quát các cơ sở, sản phẩm, quá trình hay dịch vụ bổ sung, bên được cấp chứng chỉ sẽ được yêu cầu hoàn thành một bảng hỏi mới. Phải tuân thủ theo quy trình nộp hồ sơ điều 6 và sẽ tiến hành đánh giá ở những bộ phận chưa được đánh giá trước đây. Chi phí cho việc mở rộng phạm vi chứng nhận phụ thuộc vào bản chất và chương trình công việc.

Sau khi đánh giá thành công, kế hoạch đánh giá sửa đổi phải được ban hành bao quát tất cả những khía cạnh có trong chứng nhận mở rộng. Mặc dù chứng chỉ gốc vẫn sẽ còn hiệu lực, nhưng trong một số trường hợp, có thể sẽ ban hành một chứng chỉ mới. Trong những trường hợp đó bên được cấp chứng chỉ phải trả lại chứng chỉ cũ cho Qacontrol.

13. ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG

Bên được cấp chứng chỉ phải thông báo bằng văn bản tới Qacontrol về những thay đổi sắp tới về tên, tình trạng và thực thể pháp lý của công ty hoặc các thay đổi về sản phẩm, quá trình, dịch vụ hay Hệ thống quản lý có thể ảnh hưởng đến việc tuân thủ các tiêu chuẩn liên quan. Qacontrol sẽ xác định xem những thay đổi đã thông báo đó có cần đánh giá bổ sung hay không. Việc không thông báo cho Qacontrol về những thay đổi dự kiến có thể dẫn đến việc treo chứng chỉ.

14. QUYỀN CÔNG KHAI CỦA BÊN ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ

Bên được cấp chứng chỉ có thể quảng cáo qua các phương tiện thông tin rằng sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ của công ty đã được đánh giá và có thể sử dụng nhãn mác/logo phù hợp lên các văn phòng phẩm và các đồ dùng khuyến mại liên quan tới phạm vi của chứng nhận, được thể hiện chi tiết trong tài liệu kèm theo. Tuy nhiên, bên được cấp chứng nhận không được sử dụng dấu phù hợp liên quan tới sản phẩm trừ khi chúng được đăng ký sản phẩm phù hợp.

Trong mọi trường hợp, bên được cấp chứng chỉ phải đảm bảo rằng trong các tài liệu xuất bản và quảng cáo, không có sự nhầm lẫn nào giữa các sản phẩm, quá trình và/ hoặc dịch vụ đã được đăng kí và chưa đươc đăng kí.

Bên được cấp chứng chỉ không được có bất kì tuyên bố nào gây nhầm lẫn cho bên thứ 3 khiến họ tin rằng một sản phẩm, quá trình hay dịch vụ đã được đăng kí trong khi thực tế thì không phải như vậy.

15. LẠM DỤNG CHỨNG CHỈ

Qacontrol sẽ có những hành động thích hợp để xử lý những viện dẫn sai khi đăng ký chứng nhận hoặc việc sử dụng sai chứng chỉ trong quảng cáo, trong catalogue v.v. Điều này bao gồm cả việc treo hoặc thu hồi chứng chỉ, tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan và/hoặc công bố vi phạm. Toàn bộ chi phí liên quan tới việc sửa chữa việc sử dụng không đúng logo của Qacontrol sẽ do cá nhân hoặc công ty vi phạm) chi trả bao gồm cả phí pháp lý.

16. TREO CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ có thể bị Qacontrol treo trong một giai đoạn nhất định trong những trường hợp sau:

 • Nếu không tuân thủ các yêu cầu hành động khắc phục trong thời hạn cho phép.
 • Nếu trường hợp sử dụng sai Chứng chỉ được nêu trong điều khoản 15 không được bên được cấp chứng chỉ khắc phục thông qua việc thu hồi hoặc bằng các biện pháp khắc phục thích hợp
 • Nếu có bất kì sự vi phạm về các Điều kiện và Điều khoản của Qacontrol.

Bên được cấp chứng chỉ sẽ không được xác nhận đã đăng ký bất kỳ sản phẩm, quá trình hay dịch vụ nào đã cung cấp với Chứng chỉ bị treo.

Qacontrol có văn bản gửi tới bên được cấp chứng chỉ về việc treo chứng chỉ. Đồng thời, Qacontrol phải chỉ ra các điều kiện để huỷ việc treo chứng chỉ. Cuối giai đoạn treo chứng chỉ Qacontrol sẽ tiến hành điều tra để xác định xem những điều kiện để khôi phục chứng chỉ đặt ra trước đó có được thực hiện hay không. Trong quá trình thực hiện các điều kiện, việc treo chứng chỉ sẽ được dỡ bỏ và Bên được cấp chứng chỉ sẽ được thông báo về việc phục hồi chứng chỉ. Nếu các điều kiện không được thực hiện, chứng chỉ sẽ bị thu hồi.

Tất cả các chi phí Qacontrol phải chịu trong quá trình treo và khôi phục chứng chỉ sẽ do bên được cấp chứng chỉ chịu.

17. THU HỒI CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ có thể bị thu hồi nếu bên được cấp chứng chỉ tiến hành các biện pháp không phù hợp khi bị đình chỉ, không còn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hoặc bị phá sản.

Nếu xảy ra bất kì trường hợp nào như trên, Qacontrol có quyền thu hồi chứng chỉ bằng cách gửi văn bản tới bên được cấp chứng chỉ. Qacontrol có thể công bố chi tiết quyết định của mình về tất cả các chứng chỉ bị đình chỉ hoặc bị thu hồi mà không cần thông báo trước khi thấy phù hợp.

Bên được cấp chứng chỉ có thể đưa ra các thông báo kháng cáo: Xem Điều khoản 20

Trong trường hợp thu hồi chứng chỉ, Qacontrol không phải bồi hoàn chi phí đánh giá đồng thời phải công bố việc hủy bỏ chứng chỉ.

18. HỦY BỎ CHỨNG CHỈ

Chứng chỉ sẽ được hủy bỏ nếu bên được cấp chứng chỉ thông báo cho qacontrol bằng văn bản rằng họ không muốn cấp lại chứng chỉ hoặc không còn cung cấp các sản phẩm, quá trình hoặc dịch vụ. Trong trường hợp hủy bỏ chứng chỉ, Qacontrol không phải bồi hoàn chi phí đánh giá đồng thời phải công bố việc hủy bỏ chứng chỉ.

Tất cả những chứng chỉ bị hủy bỏ phải được gửi lại cho Qacontrol trong vòng 1 tháng. Nếu Chứng chỉ gốc không được gửi lại, thì chi phí chứng nhận hàng năm sẽ được tính tương đương với chi phí đánh giá hàng năm. Chi phí này sẽ được tính cho tới ngày hết hạn chứng chỉ.

19. CHI PHÍ

Chi phí sẽ được nêu rõ trong bản kế hoạch gửi tới khách hàng. Do chi phí phụ thuộc vào tỷ giá được áp dụng tại thời điểm đệ trình bản kế hoạch, Qacontrol có quyền tăng chi phí trong thời gian chứng nhận. Khách hàng và bên được cấp chứng chỉ sẽ được thông báo về việc tăng chi phí. Chi phí bổ sung sẽ được tính cho các dịch vụ không có trong bản kế hoạch và cho các cuộc đánh giá giám sát nhằm nhận biết các điểm không phù hợp trong Hệ thống quản lý. Chi phí bao gồm:

 • Đánh giá lại một phần hay toàn bộ các mục đăng ký do bên đăng ký chứng nhận không đáp ứng được yêu cầu đăng ký ban đầu
 • Công việc bổ sung do việc treo, thu hồi và/ hoặc khôi phục chứng chỉ.
 • Đánh giá lại do có thay đổi trong hệ thống quản lý.
 • Mọi chi phí liên quan tới những đợt đánh giá báo trước đã được xác nhận bị hủy mà công ty chỉ được thông báo trong thời gian ngắn.
 • Khi khách hàng yêu cầu chuyển đổi từ một tổ chức chứng nhận khác và chứng chỉ đã được ban hành trước khi tiến hành đánh giá giám sát thì việc chuyển đổi sẽ được thực hiện miễn phí miễn là cuộc đánh giá giám sát tiếp theo được thực hiện.  Nếu khách hàng sau đó hủy bỏ việc đánh giá giám sát thì Qacontrol sẽ thu phí theo tỷ lệ ngày chuẩn đối với tiêu chuẩn áp dụng, để bù vào chi phí của chứng chỉ đăng kí ban đầu.
 • Nếu khách hàng hủy đợt giám sát đã được xác nhận chính thức quá muộn (trong vòng mười ngày làm việc), khách hàng vẫn phải trả phí như bình thường trừ khi Qacontrol có thể sắp xếp lại chuyên gia đánh giá.

Mức phí được thông báo không bao gồm chi phí di chuyển và ăn ở dù những chi phí này vẫn được tính vào giá.

Tất cả các loại phí và chi phí bổ sung đều phải chịu thuế có liên quan.

20.  KHÁNG CÁO

Nếu, vì bất cứ lý do gì, có thông báo không cấp hay rút Chứng nhận, khách hàng hoặc bên giữ Chứng nhận có quyền được kháng cáo. Thông báo kháng cáo cần được gửi bằng văn bản tới Qacontrol trong vòng 7 ngày sau khi nhận được thông báo không cấp hoặc rút Chứng nhận.

Phía Qacontrol sẽ gửi cho bên khách hàng hoặc bên giữ Chứng nhận một mẫu Đơn Kháng Cáo để hoàn thiện hồ sơ. Đơn Kháng Cáo này cần được gửi lại cho qacontrol cùng với những tài liệu và chứng cứ liên quan trong vòng 14 ngày sau khi nhận Đơn để xem xét trong Thủ tục Kháng cáo.

Tất cả kháng cáo đều được chuyển tiếp cho Qacontrol và được gửi cho một tiểu ban của Hội đồng Chứng nhận. Qacontrol sẽ phải trình những chứng cứ của mình cho quyết định từ chối hay rút Chứng nhận

Quyết định của tiểu ban sẽ là quyết định cuối cùng và cả bên khách hàng/bên giữ Chứng nhận và Qacontrol đều phải tuân theo. Một khi quyết định liên quan đến kháng cáo được thực hiện, cả hai bên trong vụ tranh chấp đều không được phản tố để chỉnh sửa hay thay đổi quyết định đó.

Trong trường hợp kháng cáo thành công và Chứng nhận được ban hành hoặc khôi phục, khách hàng/ bên giữ Chứng nhận không được yêu cầu Qacontrol bồi thường chi phí hay bất cứ tổn thất nào phát sinh do thông báo không cấp hay rút Chứng nhận.

21. KHIẾU NẠI

Nếu khách hàng hoặc bên giữ Chứng nhận có khiếu nại về phẩm chất đạo đức của nhân viên Qacontrol, khách hàng/bên giữ chứng nhận cần gửi ngay khiếu nại bằng văn bản cho Giám đốc của Qacontrol.

22. TRÁCH NHIỆM

Qacontrol hay các công ty liên kết với Qacontrol sẽ không liên quan tới bất cứ vụ kiện tụng nào phát sinh do hoạt động của khách hàng, bao gồm các sản phẩm mà khách hàng sản xuất hoặc bán hay bất cứ dịch vụ nào mà khách hàng cung cấp.

Ngoại trừ chịu trách nhiệm cho trường hợp tử vong hay thương tích cá nhân trực tiếp do các hoạt động hay thiếu sót của Qacontrol, trong bất cứ trường hợp nào, khách hàng không được yêu cầu chúng tôi bồi thường số tiền vượt quá mức phí mà khách hàng đã trả cho chúng tôi. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự tổn thất hay thiệt hại nào mà khách hàng phải chịu. Thêm nữa, chúng tôi cũng không phải chịu trách nhiệm đối với tổ chức, hoặc cá nhân thuộc tổ chức đó, đại diện cho Ủy ban Công bằng của công ty chúng tôi.

23. BỒI THƯỜNG

Khách hàng sẽ phải bồi thường cho chúng tôi cho bất cứ tổn thất hay thiệt hại nào mà chúng tôi phải chịu phát sinh từ việc khách hàng đã lơ là nhân viên của chúng tôi khi họ ở cơ sở của khách hàng hay từ bất cứ trường hợp nào mà khách hàng lạm dụng Chứng nhận và Dấu chứng nhận.

24. LUẬT ÁP DỤNG

Cả hai bên đồng ý rằng bản Hợp đồng này sẽ được hiểu theo luật của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Do đó, hai bên cũng thống nhất rằng Tòa trọng tài Kinh tế sẽ có quyền hành pháp giải quyết bất kỳ tranh chấp nào.

Khách hàng phải thông báo cho Qacontrol ngay sau khi biết được khách hàng vi phạm hoặc phải chờ truy tố do vi phạm bất cứ yêu cầu luật định nào liên quan đến Hệ thống Quản lý đã được chứng nhận. Qacontrol sẽ xem xét các chi tiết của bất cứ vi phạm nào mà công ty được thông báo và có thể lựa chọn thực hiện các hoạt động xác minh bổ sung mà khách hàng có thể phải trả phí để đảm bảo việc tuân thủ các yêu cầu nhất định. Qacontrol có quyền treo hoặc rút chứng nhận các lời tuyên bố và các ý kiến thông qua/ xác minh nếu khách hàng không thông báo cho qacontrol và các cơ quan liên quan về những vi phạm đó.

Qacontrol có quyền thêm, xóa bỏ hay thay đổi những điều kiện và điều khoản này. Tất cả những thay đổi đó sẽ được thông báo tới tất cả các bên giữ Chứng nhận.

Tất cả các điều khoản và điều kiện liệt kê ở trên được áp dụng cho Qacontrol. Tất cả khách hàng, thông qua đồng ý tiến hành đợt đánh giá giám sát kế tiếp, hoàn toàn chấp nhận ký kết hợp đồng cho các dịch vụ chứng nhận với Qacontrol.

Qacontrol rất cảm kích thời gian mà bạn bỏ ra để đọc những điều khoản và điều kiện này, và chúng tôi rất vinh hạnh nhận được sự đóng góp nhiệt tình của các bạn về dịch vụ của chúng tôi. Thông qua những đóng góp của mình, bạn đang giúp chúng tôi thực hiện một điều gì đó có ý nghĩa – không chỉ đơn thuần là liên tục cải tiến chất lượng dịch vụ của mình mà còn góp phần vào sự phát triển của khách hàng, của cộng đồng các Doanh nghiệp và của Xã hội.