Tổ chức chứng nhận QA cung cấp dịch vụ Chứng nhận sản phẩm Nông nghiệp Hữu cơ: Tôm hữu cơ

Tổng Cục Thủy sản – Bộ NN&PTNT chứng nhận Qacontrol đã đăng ký hoạt động chứng nhận đối với ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong lĩnh vực Nông nghiệp hữu cơ:

  1. TCVN 11041-8:2018 – NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ – PHẦN 8: TÔM HỮU CƠ

Mã số đăng ký: CN 57 – 21 BNN (Giấy chứng nhận số 1045/GCN-TCTS-KHCN&HTQT của Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản).