Chứng nhận BAP/ACC

1. BAP/ACC là gì?
– Thực hành nuôi trồng thủy sản Tốt nhất (BAP) là một tập hợp các trang trại nuôi trồng thủy sản tăng tiêu chuẩn phát triển thủy sản bởi tổ chức GAA.BAP là một tiêu chuẩn trách nhiệm, tiêu chuẩn môi trường và xã hội, tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc cho các trang trại và trại sản xuất giống tôm, cá rô phi và cá da trơn cũng như các nhà máy chế biến thủy sản.
– BAP được cấp giấy phép chứng nhận Hội đồng Nuôi trồng thủy sản (ACC) thực hiện tất cả các kiểm tra và chứng nhận.
–  BAP chứng nhận xác định các yếu tố có vai trò quan trọng nhất trong nuôi trồng thủy sản và hướng dẫn định lượng tuân thủ những tập quán để đánh giá.
– Tiêu chuẩn chế biến thực vật, hải sản BAP.
– Tiêu chuẩn BAP nhà máy chế biến thủy sản BAP.
– Tiêu chuẩn trang trại tôm BAP.
– Tiêu chuẩn trang trại cá rô phi BAP.
– Tiêu chuẩn trang trại cá da trơn BAP.
– Tiêu chuẩn nhà máy thức ăn BAP.
– Tiêu chuẩn trang trại cá tra BAP.

– Tiêu chuẩn trang trại cá hồi BAP.


2. Đối tượng áp dụng BAP/ACC:
– Tiêu chuẩn BAP/ACC được áp dụng cho tất cả tổ chức, không phân biệt loại hình, địa điểm, quy mô,…
– Đây là tiêu chuẩn mang tính chất tự nguyện, tập trung vào việc quản lý chất lượng.
– Khi tổ chức xây dựng và đáp ứng theo tiêu chuẩn BAP/ACC, tổ chức có hệ thống quản lý chất lượng có thể tạo ra sản phẩm và dịch vụ có chất lượng, nhằm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng.


3. Lợi ích khi áp dụng BAP/ACC:
– Giấy chứng nhận BAP dành cho trại nuôi sẽ chứng minh cho người mua thủy sản biết rằng nhà sản xuất có trách nhiệm quan tâm đến môi trường và xã hội.
– Đồng thời BAP cũng sẽ chứng minh những biện pháp an toàn thực phẩm có thể chấp nhận được cho trại nuôi. Nhiều khách hàng mong muốn đảm bảo sản xuất có trách nhiệm và an toàn thực phẩm, vì người tiêu dùng yêu cầu sản phẩm phải được sản xuất bằng phương pháp kỹ thuật có trách nhiệm. Chính vì vậy, giấy chứng nhận BAP mang lại lợi ích rất lớn trong việc đảm bảo định vị thị trường và sản phẩm có giá thành cao.
– Giấy chứng nhận nuôi trồng thủy sản cuối cùng cũng sẽ trở thành nhu cầu cho xuất khẩu các sản phẩm nuôi trồng thủy sản. Chương trình BAP là một khởi xướng cho giấy chứng nhận nuôi trồng thủy sản và được nhiều người mua thủy sản công nhận như là một tiêu chuẩn đáp ứng trong sản xuất có trách nhiệm cho sản phẩm an toàn.
– Giấy chứng nhận BAP rất có giá trị cho các trại nuôi cá tra tại Việt Nam.
– Và rất nhiều lợi ích khác…

4. Các yêu cầu khi áp dụng BAP/ACC:
– Chương trình BAP ra các tiêu chuẩn cho từng loại hình cơ sở, từ nhà máy sản xuất giống và thức ăn chăn nuôi trang trại đến nhà máy chế biến. Hiện chứng nhận trang trại và trại sản xuất giống tôm, cá hồi, cá rô phi, cá da trơn và cá tra trang trại, nhà máy chế biến thủy sản và nhà máy thức ăn chăn nuôi.
– Dự thảo của Uỷ ban kỹ thuật với đại diện các bên liên quan rộng rãi và được giám sát bởi một Uỷ ban giám sát tiêu chuẩn, tiêu chuẩn BAP toàn diện hơn các hệ thống chứng nhận khác.

– Tiêu chuẩn BAP đề cao tính cộng đồng và quan hệ của nhân viên, bảo tồn đa dạng sinh học của đất, quản lý nước, ma túy và quản lý hóa chất.


5. Qui trình chứng nhận:
–  Khách hàng đăng ký với tổ chức đánh giá và chứng nhận ACC.
 – Tiến hành đánh giá và nhận chứng chỉ