Tổ chức chứng nhận QA được công nhận đánh giá ISO 37001-Hệ thống quản lí chống hối lộ- từ tổ chức công nhận IAS(Mỹ)

Tổ chức chứng nhận QA đã vinh dự nhận được sự công nhận cho tiêu chuẩn ISO 37001: 2016 (Anti bribery Management system) từ tổ chức công nhận IAS(Mỹ).